Past Presidents

Upto   1950 Late Khan Bahadur Rustomji P. Patel
1950 - 1958 Late Minu R. Patel
1958 - 1961 Shri Rameshwar Lal Agarwal
1961 - 1963 Late D.N.Kamani
1964 -1965 Late Shayamaji Bhai Taunk
1965 - 1967 Late Jhon P. D'Costa
1967 - 1970 Late S.K.Sen
1970 - 1980 Late Nagin B. Parikh
1980 - 1981 Shri Laluram Agarwal
1981 - 1983 Late P.N.Kamani
1983 - 1985 Shri P. D. Jhunjhunwala
1985 - 1987 Late S.N.Mittal
1987 - 1989 Shri V.K.Mehta
1989 - 1991 Late Chimanlal Bhalotia
1991 - 1993 Shri Murlidhar Kedia
1993 - 1995 Shri A.K.Srivastava
1995 - 1997 Shri G.R.Golechha (CA)
1997 - 1999 Shri R.K.Choudhary
1999 - 2001 Shri Chandulal Bhalotia
2001 - 2003 Shri Nirmal Kabra
2003 - 2005 Shri A.K.Srivastava
2005 - 2007 Shri R.N.Gupta (Advocate)
2007 - 2009 Shri Umesh Kauntia
2009 - 2011 Shri Bailey Bodhanwalla
2011 - 2013 Shri R. K. Agarwal
2013 - 2017 Shri Suresh Sonthalia